Hlava 1
Základní ustanovení
Hlava 2
Orgány spolku
Hlava 3
Ostatní

Hlava I.
Základní ustanovení

čl. 1
Název a sídlo

 1. Název je PilsFree, z. s.
 2. Sídlem je Plzeň, Tachovská 1373/41, PSČ 323 00.

čl. 2
Cíle a základní zásady PilsFree, z.s.

 1. Cíle PilsFree, z. s. (dále jen „Spolku“) jsou:
  1. budování a správa sítě PilsFree, která umožňuje členům Spolku komunikaci,
  2. aplikace poznatků z oboru informačních a komunikačních technologií,
  3. výzkum a sledování pokročilých aplikací v reálné síti,
  4. podpora zájemců o informační technologie,
  5. zajišťování kulturních, společenských, osvětových, sportovních a popřípadě jiných potřeb členů, jejich rodin a přátel.
 2. Účel Spolku je nevýdělečný.
 3. Sítí PilsFree se rozumí nekomerční neveřejná síť elektronických komunikací, kterou tvoří komunikační zařízení Spolku a jeho členů (dále jen „síť“).
 4. Spolek neposkytuje službu, která by spočívala v přepravě, přenosu nebo směrování informací sítí třetím osobám a také nepronajímá vlastní komunikační okruhy. Spolek není poskytovatelem veřejných komunikačních služeb. Za poskytování služeb se nepovažuje obecně prospěšná činnost.
 5. Každý uživatel, který připojuje své zařízení k síti, toto činí obvykle na vlastní náklady a vždy na vlastní odpovědnost.

čl. 3
Členství a jeho vznik

 1. Každý člen Spolku je též uživatelem sítě.
 2. Členem Spolku se může stát osoba fyzická nebo osoba právnická.
 3. Přijímat nového člena – fyzickou osobu je oprávněn každý radní, správce nebo osoba zmocněná na základě vnitřního předpisu. Žádost o členství může být v odůvodněných případech odmítnuta, žadatel se může odvolat k Radě, která je povinna rozhodnout do 30 dní.
 4. O přijetí nového člena – právnické osoby rozhoduje Rada.
 5. Členství vzniká zápisem do seznamu členů a přidělením členského čísla.

čl. 4
Zánik členství

 1. Členství zaniká:
  1. vystoupením ze Spolku;
  2. úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby;
  3. vyloučením ze Spolku;
  4. nezaplacením členského příspěvku či zanecháním členství, nezaplacení členského příspěvku nemá samo osobě za důsledek zánik členství, podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
 2. Každý člen může ze Spolku kdykoliv vystoupit. Oznámení o vystoupení ze Spolku se doručuje do sídla Spolku.
 3. Při zániku členství podle odst. 1 písm. a), c), d) tohoto článku je osoba povinna splnit veškeré závazky a povinnosti vůči Spolku, zejména vydat veškeré prostředky Spolku, které má v držení. Pokud to není možné nebo účelné, rozhodne předseda Rady v dohodě s vystupujícím členem a příslušným technickým radním o náhradním plnění. O závazcích a povinnostech člena rady rozhodne obdobně Rada.
 4. O vyloučení člena rozhoduje Členská schůze na základě odůvodněného návrhu Rady, který musí být dotčenému členu minimálně 15 dnů před konáním Členské schůze zaslán na jeho e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů. Členu, jehož vyloučení ze Spolku se navrhuje, musí být dána na Členské schůzi možnost se k tomuto návrhu vyjádřit, a to před hlasováním Členské schůze o jeho vyloučení. Důvodem pro vyloučení člena ze Spolku může být pouze porušení Stanov nebo vnitřních předpisů Spolku, anebo jednání hrubě porušující dobré mravy ve vztahu ke Spolku. Vyloučenému členovi zaniká členství ve Spolku dnem rozhodnutí Členské schůze.
 5. Vyloučený člen se může opět stát členem pouze se souhlasem Rady, ne však dříve než po uplynutí 12 měsíců ode dne jeho vyloučení.

čl. 5
Základní práva a povinnosti

 1. Člen starší 18 let, který je trestně bezúhonný, má právo ucházet se o volená místa v orgánech Spolku, pokud nemá přerušené členství.
 2. Člen má právo, aby Spolek včas a řádně plnil všechny své povinnosti vůči němu.
 3. Má-li člen právo odvolat se k Členské schůzi a učiní tak, musí být Členská schůze svolána do 2 měsíců. Odvolání nemá odkladný účinek, neurčují-li v daném případě Stanovy jinak.
 4. Člen má povinnost spravovat zařízení, která užívá Spolek pro komunikaci a která jsou v jeho dispozici, takovým způsobem, aby mohla plnit účel Spolku a aby nikomu nevznikala škoda.
 5. Každý člen je povinen platit včas a řádně členské příspěvky, výši a platební období členského příspěvku určuje vnitřní předpis.
 6. Každý člen má povinnost dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku. Sankcí za nesplnění může být přerušení členství nebo vyloučení. O přerušení členství a o rozsahu omezení práv a povinností člena s přerušeným členstvím rozhoduje Rada. Člen má právo se proti rozhodnutí Rady o přerušení jeho členství odvolat ke Kontrolní a revizní komisi, a to do 15 dní ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí Rady doručeno. Kontrolní a revizní komise musí o odvolání člena rozhodnout do jednoho měsíce ode dne jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Přerušit členství lze nejdéle na 12 měsíců. O vyloučení člena ze Spolku bude poté rozhodovat nejbližší Členská schůze. Postup pro vyloučení upravuje čl. 4 odst. 4 Stanov.
 7. Další povinnosti členům může ukládat Členská schůze nebo Rada, a to pouze na základě výslovného zmocnění Stanov nebo vnitřních předpisů.
 8. Člen neručí za závazky Spolku.

Hlava II.
Orgány spolku

čl. 6

Orgány Spolku jsou Členská schůze, Rada, Kontrolní a revizní komise a Ombudsman. 

čl. 7
Členská schůze

 1. Členská schůze (dále jen „ČS“) je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Právo účasti na ČS má každý člen Spolku se zaplaceným členským příspěvkem za období, ve kterém se ČS koná. Člen Spolku se může nechat na ČS zastoupit na základě plné moci, která musí být udělena pro určitou ČS a opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zmocněnec může na ČS zastupovat nejvýše jednoho člena.
 3. ČS se schází nejméně jednou ročně. ČS zásadně svolává Rada. Oznámení o konání ČS zveřejní předseda Rady, alespoň 30 dní předem.
 4. ČS může svolat rovněž Kontrolní a revizní komise, jestliže tak neučiní Rada do 14 dnů poté, co jí o to Kontrolní a revizní komise požádá, v takovém případě je svolavatelem Kontrolní a revizní komise a ČS se svolává nejpozději do 60 dnů od zaslání žádosti Radě.
 5. ČS lze svolat i mimořádně, svolavatelem ČS je též skupina členů čítající alespoň 5 % členské základny Spolku, oznámení o konání ČS je nutno doplnit jmenným seznamem členů, kteří ČS svolávají.
 6. ČS zejména:
  1. přijímá stanovy Spolku, jejich změny a doplnění;
  2. vydává, mění nebo ruší vnitřní předpisy Spolku;
  3. upravuje členské příspěvky a záležitosti s nimi spojené vnitřním předpisem;
  4. rozhoduje o zániku a likvidaci Spolku nebo o takovém sloučení Spolku s jiným, které by znamenalo zánik právní subjektivity Spolku;
  5. určuje počet členů Rady a jejich rozdělení na správní a technické radní;
  6. volí pro jednotlivé agendy Spolku správní radní na jednoleté funkční období, jednotlivé agendy správních radních stanoví ČS, pokud nebude pro stanovenou agendu zvolen žádný správní radní, zůstane daná agenda neobsazena;
  7. volí technické radní z navržených kandidátů Radou nebo alespoň polovinou správců z dané oblasti, u oblastí s jediným správcem postačuje jediný, a to na dvouleté funkční období, přičemž každý rok ČS volí jednu polovinu technických radních;
  8. volí na návrh Rady předsedu Rady na jednoleté funkční období;
  9. volí členy Kontrolní a revizní komise na dvouleté funkční období;
  10. volí Ombudsmana na jednoleté funkční období;
  11. odvolává členy jednotlivých orgánů Spolku za závažná pochybení s okamžitou účinností a volí za ně nové;
  12. schvaluje sjednání půjček a úvěrů pro Spolek, vyjma bezúročných, u nichž stačí rozhodnutí Rady;
  13. schvaluje zprávu předsedy Rady o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období;
  14. schvaluje výroční zprávu Kontrolní a revizní komise.
 1. ČS dále:
  1. rozhoduje o založení a zrušení obchodní korporace, ve které by měl mít nebo již má Spolek podíl a schvaluje její společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu a stanovy,
   a to za Spolek jako budoucího nebo již stávajícího společníka obchodní korporace;
  2. rozhoduje o převodu podílu Spolku v obchodní korporaci nebo jeho části, v ostatních záležitostech týkajících se obchodních korporací rozhoduje Rada.
 2. ČS se může uskutečnit i hlasováním za použití síťového prostředku komunikace na dálku (dále jen „virtuální ČS“), který je všem členům Spolku dostupný. Hlasovat o Stanovách, volbách, odvolání či jmenování a o záležitostech v odst. 6 tohoto článku není možné na virtuální ČS.
 3. Virtuální ČS:
  1. podmínkou platnosti hlasování virtuální ČS je účast nejméně 5 % všech členů Spolku. Rozhodným okamžikem je zahájení hlasování. Členové přijatí do Spolku po rozhodném okamžiku nemají hlasovací právo;
  2. návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech účastníků virtuální ČS;
  3. lhůta pro hlasování na virtuální ČS je 14 dní, hlasování je neveřejné.
 4. Ze schůze ČS (i virtuální) se vždy pořizuje zápis.
 5. Okamžikem svolání ČS začne svolavatel registrovat podněty do pořadu jednání. Jednotlivé podněty k bodům programu jednání na ČS musí být svolavateli oznámeny nejpozději do 15. dne před datem konání ČS. Nejpozději 14 dní před datem konání ČS rozešle svolavatel program jednání ČS všem členům. Mimořádné body programu může ČS na své jednání zařadit, usnese-li se na tom 3/4 většina přítomných členů. Body jednání týkající se nakládání s majetkem Spolku v objemu nad 1 000 000 Kč a záležitostí obsažených v čl. 2 odst. 1 musí být do pořadu zařazeny vždy nejméně 14 dní před datem konání ČS a musí být zařazeny do rozesílaného programu.

čl. 8
Rada

 1. Rada je statutárním orgánem Spolku, rozhoduje ve sboru.
 2. Úkolem Rady je:
  1. plnit usnesení ČS a úkoly plynoucí z vnitřních předpisů;
  2. koordinovat rozvoj a provoz sítě;
  3. přijímat rozhodnutí za účelem řízení Spolku a naplňování jeho cílů.
 3. Radě je vyhrazeno rozhodovat:
  1. o HW a SW sítě a o její konfiguraci včetně schvalování investic;
  2. o existenci a podobě síťových oblastí;
  3. o adresním pořádku v síti (IP, vIP);
  4. o návrzích kandidátů na technické radní na ČS;
  5. o záležitostech spojených s účastí Spolku v obchodních společnostech a jiných právnických osobách, o kterých nerozhoduje ČS;
  6. o právním statusu jednotlivých členských výhod Spolku a o zásadách požívání členských výhod Spolku (provozních řádů), jsou-li zapotřebí a nejsou-li vydány formou vnitřního předpisu.
 4. Technický radní:
  1. technickým radním se na dva roky stává člen Spolku, který byl zvolen podle čl. 7 odst. 6 písm. g) Stanov;
  2. technický radní na základě vnitřního předpisu může okamžitě na omezenou dobu odpojit od sítě každého, kdo svým jednáním omezuje nebo ohrožuje řádný provoz sítě, podrobnosti stanoví vnitřní předpis;
  3. technický radní zajišťuje a dohlíží na chod sítě v konkrétní oblasti, pro kterou byl zvolen;
  4. přijde-li Rada o technického radního, může provést ČS doplňovací volbu, a to vždy tak, aby zůstalo neporušeno pravidlo v čl. 7 odst. 6 písm. g) Stanov.
  5. Není-li účelné svolávat kvůli tomu ČS, Rada může na uvolněné místo kooptovat technického radního na dobu do nejbližší řádné schůze ČS.
  6. je členem Rady a je zařazen do její technické sekce, nemůže být členem správní sekce Rady.
 5. Správní radní:
  1. dohlíží nebo zabezpečuje pro Spolek agendu, pro kterou byl zvolen (např. agendu obchodu, financí, majetku, vnitřních věcí, právních záležitostí a vnějších vztahů, poskytuje podporu při řešení administrativních úkolů, apod.);
  2. přijde-li Rada o správního radního, užije se obdobně odst. 4 písm. e) tohoto článku.
 6. Člen Rady může ze své funkce odstoupit, rozhodnutí o odstoupení musí písemně oznámit předsedovi Rady. Pokud odstupuje předseda Rady, oznámí to na schůzi Rady. Členství v Radě zaniká ke konci měsíce, ve kterém bylo učiněno oznámení o odstoupení, nezaniká-li spolu s členstvím ve Spolku.
 7. Rada:
  1. je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů;
  2. rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, každý člen Rady má jeden hlas;
  3. přijímá závazná rozhodnutí pro své členy či předsedu;
  4. uvolňuje prostředky Spolku a hospodaří s majetkem Spolku;
  5. zabezpečuje řádný chod Spolku, přijímá k tomu operativní opatření;
  6. přijímá do Spolku žadatele o členství, kteří jsou právnickými osobami;
  7. schvaluje uzavírání smluv mezi Spolkem a jinými osobami, pokud to není vyhrazeno předsedovi Rady;
  8. rozhoduje o investičních akcích a rozvoji sítě;
  9. vysílá zástupce do orgánů právnických osob, kterých je Spolek členem;
  10. ukládá další povinnosti členům Spolku vždy v mezích Stanov a vnitřních předpisů, je-li nutná jejich součinnost při plnění cílů Spolku;
  11. spravuje seznam členů Spolku;
  12. schvaluje svůj jednací řád.
 8. Rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát měsíčně, je svolávána v dohodnutých termínech předsedou či místopředsedou nebo alespoň dvěma jejími členy.
 9. Nepověří-li Rada jiného svého člena, jedná za Radu s členy Spolku, s jiným orgánem Spolku nebo třetími osobami její předseda popřípadě místopředseda.
 10. Z jednání Rady se vždy pořizuje zápis.

čl. 9
Předseda a místopředseda

 1. Rada na své první schůzi po ustavení či obměně ČS volí dva místopředsedy.
 2. Volba místopředsedů Rady se provádí tajným hlasováním. Zvoleni jsou ti členové Rady, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se koná druhé kolo volby, do kterého postupují ti kandidáti, u kterých došlo v předchozím kole volby k rovnosti hlasů.
 3. K odvolání místopředsedy Rady je nutná 3/4 většina hlasů všech členů Rady. Odvolání nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí Rady.
 4. Předseda Rady:
  1. jedná jménem Spolku navenek a činní za Spolek právní úkony;
  2. obvykle plní funkci předsedajícího při jednání Rady a koordinuje její činnost;
  3. má dispoziční právo k bankovním účtům Spolku;
  4. zveřejňuje termín konání ČS;
  5. rozhoduje v pracovněprávní oblasti;
  6. vydává pokyny za účelem řešení závad uvedených v nálezech Kontrolní a revizní komise;
  7. může pověřit vykonáním některých svých pravomocí jiného člena nebo zaměstnance Spolku v mezích jeho pracovní náplně a zařazení.
 5. Místopředseda Rady:
  1. zastupuje Spolek navenek a činní jménem Spolku právní úkony;
  2. má dispoziční právo k bankovním účtům Spolku;
  3. pokud Spolek dočasně nemá předsedu, přebírá po tuto dobu jeho funkci věkově starší místopředseda.

čl. 10
Kontrolní a revizní komise

 1. Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“):
  1. je nezávislým kontrolním a revizním orgánem Spolku;
  2. hospodaří s vlastním rozpočtem, jehož výši stanoví vnitřní předpis;
  3. ze své činnosti se zodpovídá ČS;
  4. skládá se z minimálně 3 členů volených ČS na dvouleté funkční období, pokud člen KRK během funkčního období odstoupí anebo mu bylo členství v KRK pozastaveno, je možno na zbytek jeho období dovolit na ČS jiného, není-li účelné svolávat kvůli tomu ČS, KRK může na místo člena, jehož členství v KRK zaniklo, kooptovat nového člena na dobu do nejbližší řádné ČS;
  5. na své první schůzi po ustavení či obměně ČS volí ze svého středu předsedu KRK. Do doby zvolení řádného předsedy plní tuto funkci věkově nejstarší člen;
  6. přijímá svůj jednací a pracovní řád;
  7. je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů KRK;
  8. může jednat i s využitím prostředků dálkové komunikace, podrobnosti si stanoví ve svém jednacím a pracovním řádu;
  9. jedná na uzavřených schůzích, nestanoví-li KRK jinak;
  10. jedenkrát za rok předloží zprávu o své činnosti ČS;
  11. navrhuje ČS nebo Radě opatření k nápravě zjištěných skutečností;
  12. v případě, kdy Rada resp. její předseda nebo místopředseda nepodá za Spolek žalobu či neučiní jiný návrh či podnět vůči soudu či jinému orgánu veřejné moci, ačkoliv by tak postupovat dle platných a účinných právních předpisů měli, může v daném případě Spolek zastupovat pověřený člen KRK;
  13. je svolávána předsedou KRK, předseda KRK svolá KRK, požádá-li o to kterýkoli její člen, nejdéle do 30 dnů od obdržení žádosti;
  14. schází se alespoň jedenkrát za 3 měsíce, pokud pro dodržení lhůt není nutné sejít se dříve;
  15. ze schůzí pořizuje zápis;
  16. má právo nahlížet do všech písemných i elektronických dokumentů Spolku;
  17. na žádost členů Spolku vykládá Stanovy a vnitřní předpisy;
  18. rozhoduje o odvolání proti přerušení členství podle čl. 5 odst. 6 Stanov.
 2. Člen KRK:
  1. nemůže být zbaven členství ve Spolku, ani mu nemůže být přerušeno. Členství v KRK mu však může být pro závažná pochybení pozastaveno rozhodnutím většiny členů KRK. V takovém případě nemá člen, o jehož pozastavení členství KRK hlasuje, hlasovací právo;
  2. člen KRK může ze své funkce odstoupit, rozhodnutí o odstoupení musí písemně oznámit předsedovi KRK. Pokud odstupuje předseda KRK, oznámí to na schůzi KRK. Členství v KRK zaniká ke konci měsíce, ve kterém bylo učiněno oznámení o odstoupení, nezaniká-li spolu s členstvím ve Spolku;
  3. nesmí být členem jiného orgánu Spolku ani správcem;
  4. má právo na informace od členů, orgánů, správce a zaměstnanců Spolku. Jsou-li žádány informace písemně nebo informace písemné, musí mu být poskytnuty do 30 dní;
  5. je vázán závazkem mlčenlivosti, a to i po skončení jeho funkce, nezbaví-li ho tohoto závazku ČS nebo KRK. Více lze upravit v jednacím a pracovním řádu.

čl. 11
Ombudsman

 1. Ombudsman je orgánem Spolku, který přispívá k ochraně práv uživatelů. Jeho úkolem je zejména:
  1. být etickou autoritou pro členy Spolku;
  2. přispívat k řešení problémů mezi členy a orgány Spolku a být prostředníkem při jednání;
  3. přispívat k řešení problémů mezi jednotlivými členy a být prostředníkem při jednání.
 2. Každý člen se může na ombudsmana obrátit a vyhledat jeho pomoc. Ombudsman v případě potřeby nebo na požádání člena zachovává mlčenlivost stran jeho osobních údajů.
 3. Ombudsman má bezpodmínečné právo účasti na Radě a kterémkoli jiném jednání činitelů Spolku.
 4. Ombudsman má v rámci svého šetření právo zúčastnit se jednání KRK.
 5. Ombudsman má právo nahlížet do všech písemných i elektronických dokumentů Spolku. Orgány, činitelé a zaměstnanci Spolku jsou povinni na žádost ombudsmana bezodkladně poskytnout informace a vysvětlení.
 6. Předseda Rady nebo Rada se musí na žádost ombudsmana k podanému podnětu, návrhu nebo připomínce veřejně do 30 dní vyjádřit.
 7. Ombudsman nemůže být zbaven členství ve Spolku, ani mu nemůže být přerušeno.
 8. Ombudsman nesmí být členem jiného orgánu Spolkuí ani správcem.
 9. Ombudsman je vázán mlčenlivostí o důvěrných informacích, o kterých se během výkonu své funkce dozví, a to i po skončení svého funkčního období s výjimkou poskytování zpráv pro potřeby šetření zjištěných pochybení orgánů Spolku a jejich projednávání na ČS.

čl. 12
Správce

 1. Správci jsou pověřeni správou určitého segmentu sítě, zařízení nebo zastávají určitý druh činnosti, ustanovení čl. 8 odst. 4 písm. b) Stanov platí pro správce obdobně v mezích jeho pravomocí.
 2. Správci jsou podřízeni vždy konkrétnímu technickému radnímu.
 3. Technický radní může zmocnit správce tak, aby vykonával některé jeho úkoly.
 4. Návrh na jmenování správců předkládají jednotliví radní k projednání Radě. Rada rozhodne o jmenování správcem většinou všech svých členů.
 5. Správce může být jmenován na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Správce pozbývá funkce:
  1. odstoupením;
  2. odvoláním na základě rozhodnutí většiny všech členů Rady. Proti odvolání lze do 15 dní podat žádost o přezkum ke KRK. Žádost má odkladný účinek. KRK musí rozhodnout, zda byl postup Rady oprávněný do jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti.
 6. Na postup při odstoupení správce se přiměřeně užije ustanovení čl. 4 odst. 3 Stanov.
 7. Odvolání správce nabývá účinnosti dnem, kdy o něm bylo rozhodnuto poslední instancí.
 8. Člen Spolku odvolaný z funkce správce podle odst. 7 písm. b) a c) tohoto článku nemůže být jmenován znovu, dokud neuplyne doba 1 roku od okamžiku odvolání.
 9. Funkce správce není slučitelná s členstvím v orgánu Spolku.
 10. Správce pozbývá funkce správce v okamžiku, kdy nastane kolize funkcí podle odst. 10 tohoto článku.

Hlava III.
Ostatní

čl. 13
Hospodaření

 1. Spolek nakládá hospodárně se svým majetkem a využívá jej k podpoře své činnosti.
 2. Rada hospodaří s majetkem Spolku na základě obecně závazných právních předpisů, Stanov, vnitřních předpisů nebo na základě usnesení ČS.
 3. Za hospodaření včetně evidence majetku a účetnictví Spolku odpovídá Rada s výjimkou rozpočtu KRK. KRK se zodpovídá ČS za hospodaření v rámci svého rozpočtu. Výroční zpráva KRK obsahuje rovněž přehled hospodaření KRK za období od poslední řádné ČS.
 4. Ten, komu je svěřeno dispoziční právo k bankovním účtům či hotovosti Spolku, odpovídá Spolku za své úkony související s tímto právem.
 5. Spolek získává prostředky pro svou činnost:
  1. z členských příspěvků;
  2. z darů, dotací a odkazů;
  3. z grantů a veřejných fondů;
  4. z příjmu z prodeje technického a programového vybavení;
  5. z příjmů z vlastní činnosti, nakládání s vlastním majetkem nebo právy.
 6.  Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, souvisí-li s plněním cílů Spolku.

čl. 14
Seznam členů

 1. Spolek vede neveřejný seznam svých členů v elektronické podobě.
 2. Spolek u členů eviduje jméno, příjmení, datum narození a adresu jeho připojení k síti.
 3. V seznamu členů se zapisují identifikační údaje o každém členu Spolku a jeho statut ve Spolku.
 4. Zápisy nebo výmazy v seznamu členů v návaznosti na změny, které ohlásí člen Spolku anebo, které vyplývají z ukončení nebo přerušení členství ve Spolku, provádí Rada anebo na základě jejího pověření určená osoba.
 5. Podrobnosti týkající se vedení seznamu členů upravuje vnitřní předpis.

čl. 15
Likvidace Spolku

 1. Kromě zákonných důvodů, pro něž může být Spolek zrušen z rozhodnutí soudu, může o zrušení a likvidaci Spolku rozhodnou ČS. O zrušení Spolku rozhoduje ČS 3/4 většinou všech členů Spolku.
 2. Pro případ likvidace Spolku se jako likvidátor ustanovuje předseda Rady. V případě, že by vzhledem k objektivním skutečnostem nebylo možné po předsedovi Rady spravedlivě požadovat, aby vykonával funkci likvidátora, bude likvidátorem ustanoven místopředseda Rady, a to v pořadí od věkem nejstaršího. Ustanovení tohoto článku o předsedovi Rady se na místopředsedy Rady aplikuje obdobně.
 3. Likvidátor je povinen sestavit soupis jmění a účetní závěrku a zpřístupnit tyto dokumenty v sídle Spolku a v informačním systému Spolku.
 4. Likvidační zůstatek tvořený finančními prostředky v hotovosti, na účtech finančních institucí, cennými papíry a nemovitostmi bude vyplacen členům Spolku, a to každému členu Spolku dle výše jím zaplacených členských příspěvků v poměru k výši zaplacených členských příspěvků ostatními členy Spolku, a to až do výše likvidačního zůstatku.

čl. 16
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto Stanovy jsou platné okamžikem jejich schválení.
 2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti 21. 11. 2015.